Warunki gwarancji kostki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o., 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 52, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000165499 (dalej „Producent”) gwarantuje należytą jakość swojego towaru (dalej „Towar”), przez co należy rozumieć zgodność z właściwymi dla Towaru Polskimi Normami oraz z dokumentacją wystawioną Producenta w zakresie deklarowanych przez Producenta właściwości użytkowych.

 

 1. Warunki ogólne.

 

 1. Gwarancja dotyczy wyrobów opisanych przez Producenta jako Towary, dla których wymagania określił Producent w deklaracji właściwości użytkowych.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Kupującemu pod warunkiem pełnej
  i terminowej zapłaty za zakupione Towary.
 3. Gwarancja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku Kupujących będących konsumentami.
 5. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty wydania kupującemu Towaru.
 6. W przypadku dalszej odsprzedaży Towaru uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą w całości na kolejnego Kupującego.
 7. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad Towarów, Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Producenta o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. W przypadku zabudowania Towaru z widocznymi jawnymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu zewnętrznego oraz utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji wobec takiego Towaru.
 8. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się informacjami technicznymi o Towarach oraz do użytkowania Towarów zgodnie z tymi informacjami. Informacje te stanowią załącznik do niniejszych warunków gwarancji oraz są dostępne online w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie internetowej Producenta: kostkapater.pl.

 

 1. Wyłączenia odpowiedzialności gwaranta.

 

 1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia Towaru powstałe w wyniku:
 1. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 2. zabudowania Towaru z widocznymi jawnymi wadami, chyba że Kupujący jest w stanie udowodnić, iż wada Towaru miała miejsce przed zabudową;
 3. niewłaściwego składowania lub transportu Towaru;
 4. niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu Towaru
  (np. obtłuczenia krawędzi wyrobów powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej szerokości szczelin dylatacyjnych);
 5. niewłaściwego doboru Towaru do rodzaju i wielkości przenoszonych obciążeń,
 6. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem lub właściwościami Towaru;
 7. zabudowy niedojrzałego Towaru;
 8. w przypadku betonu towarowego gwarancja nie obejmuje również: (i) wad
  i uszkodzeń powstałych w wyniku dolania wody na miejscu budowy lub niewłaściwego ułożenia, zagęszczenia mieszanki lub pielęgnacji świeżego betonu np. rysy skurczowe, powstałe w pierwszych kilkunastu godzinach po wbudowaniu na powierzchniach stropów, nawierzchni itp. (będące efektem nieprawidłowego zabezpieczenia powierzchni świeżego betonu przed zbyt szybką utratą wody) oraz (ii) wad i uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia świeżego betonu przed działaniem mrozu.
 9. Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:
 10. dopuszczone przez odpowiednie normy odchyły w wymiarach lub wyglądzie Towaru;
 11. ubytki w wierzchniej warstwie Towaru, będące następstwem eksploatacji
  i naturalnego zużycia;
 12. wykwity wapienne w postaci białego nalotu, powstałe w wyniku zachodzących reakcji chemicznych, które są zjawiskiem naturalnym i przemijającym oraz nie obniżają wartości użytkowej Towaru;
 13. ewentualne różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców oraz warunków twardnienia, nie będące skutkiem błędu technologicznego (Producent zaleca układanie Towaru z kilku palet jednocześnie, co pozwala uniknąć przebarwień wielkopowierzchniowych);
 14. Towary zakupione jako niepełnowartościowe.

 

 

 • Tryb rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w formie pisemnej, na adres:

39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres marketing@kostkapater.pl.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest złożenie:
 1. formularza reklamacyjnego, (Kupujący może skorzystać ze wzoru znajdującego się w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie internetowej Producenta: kostkapater.pl),
 2. oryginału dokumentu zakupu Towaru (faktura lub paragon),
 3. składana reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad Towaru, kontakt telefoniczny oraz wskazanie proponowanego miejsca oględzin.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący powinien wstrzymać się z zabudową wadliwych Towarów oraz złożyć reklamację.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Producent nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i przebudową ułożonych powierzchni.
 6. Producent, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do żądań Kupującego i udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku (a) konieczności dokonania ekspertyzy Towaru, (b) powstania niezależnych od Producenta okoliczności dokonania oględzin (c) jeżeli z uwagi na zakres zgłoszenia reklamacyjnego dochowanie terminu nie jest możliwe.
 7. W przypadku takiej konieczności Producent, w terminie do 21 dni od zgłoszenia reklamacji dokona komisyjnych oględzin Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego, celem zbadania zasadności reklamacji.
 8. W przypadku uznania przez Producenta zasadności reklamacji, Producent ustala
  z Kupującym termin i sposób usunięcia wady poprzez wymianę Towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, bądź inny sposób załatwienia reklamacji.
 9. Wszelkie wadliwe Towary po ich wymianie stają się własnością Producenta.
 10. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności gdy Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu lub gdy nie obniża ona wartości i użyteczności Towaru.
 11. W przypadkach nieobjętych niniejszą gwarancją zastosowanie w przypadku sprzedaży konsumenckiej mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 14. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 15. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Producentem.

 

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 

Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

 

 

 

 

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat
Czytaj więcej Akceptuj