Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stosowane przez spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165499, NIP: 8722167713, REGON: 91752733. Niniejsze ogólne warunki umów dostawy stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów zawieranych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o. o jako sprzedawcę lub dostawcę towarów z oferty handlowej lub związanych z nimi usług.

 

 

 1. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia posiadają następujące znaczenie:
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży lub OWS – określają zasady sprzedaży lub dostaw towarów i usług Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy;
 3. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165499, NIP: 8722167713, REGON: 69175273300000;
 4. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, nabywająca Towary od Sprzedawcy;
 5. Konsument – kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna zawierająca Umowę ze Sprzedawcą w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową;
 6. Przedsiębiorca – kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 7. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Towar lub Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;
 9. Usługa lub Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcy znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;
 10. Umowa – każda umowa zawarta między Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż bądź dostawa Towarów lub Usług;
 11. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
 12. Siła Wyższa – okoliczności nieprzewidywalne, spowodowane przyczynami obiektywnie niezależnymi lub zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym Strony nie mogły zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności kupieckiej, a ich wystąpienie wpływa na realizację zawartej Umowy, w szczególności zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, strajki, blokady dróg lub portów oraz epidemie lub zdarzenia będące ich konsekwencjami.
 13. Informacje Poufne – wszelkie informacje lub dane udostępnione przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, operacyjne dotyczących drugiej Strony lub jej działalności, nie ujawnionych przez Stronę do informacji publicznej.
 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. OWS stanowią integralną część każdej Umowy. Wyłączenie zastosowania OWS, jak również wyłączenie zastosowania niektórych tylko postanowień OWS, wymaga, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub innego wyłączenia zastosowania niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia OWS stanowią integralną część Umowy. W przypadku dokonania zmiany, uzupełnienia lub innego dodatkowego uzgodnienia dotyczącego któregokolwiek z postanowień OWS, jak również w przypadku różnic pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWS, wiążące dla Stron są postanowienia określone w Umowie, zaś w pozostałym zakresie wiążące są pozostałe postanowienia OWS. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub dodatkowe uzgodnienia dotyczące OWS wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 16. Dodatkowe uzgodnienia, oświadczenia lub deklaracje, złożone przez pracowników Sprzedawcy lub inne osoby działające w jego imieniu, które wykraczają poza pisemną Umowę, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedawcy.
 17. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy kostkapater.pl/ w zakładce „Materiały do pobrania”, i/lub dołączone zostają do pisemnej umowy, oferty lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcy, albo też do oferty Kupującego, bądź też faktury, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem Umowy. Kupujący lub osoba występująca w jego imieniu, zawierając Umowę, potwierdza, że OWS zostały Kupującemu udostępnione przed jej zawarciem. Uznaje się, iż Kupujący składając zamówienie lub przystępując do zawarcia Umowy zna treść OWS i zgadza się w pełni z ich treścią oraz akceptuje OWS w całości jako integralną część Umowy i jest nimi związany. Akceptacja OWS przez Kupującego przy pierwszym zamówieniu usługi oznacza jego zgodę na związanie postanowieniami zawartymi w OWS, także w zakresie późniejszych zamówień.
 18. Ogólne warunki zakupu Kupującego lub inne ogólne warunków umów sprzeczne z OWS, a w szczególności wyłączające zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty oraz zakaz potrącania należności wzajemnych, nie wiążą Sprzedawcy.
 19. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, jeżeli dotyczą danego Kupującego, niezależnie od postanowień zawartych w OWS. Do sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niniejsze OWS stosuje się w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

 1. Zawarcie Umowy.

 

 1. Umowa może zostać zawarta w szczególności w drodze złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia wyłącznie jeżeli zostało sporządzone przez Kupującego na piśmie i doręczone Sprzedającemu bądź przesłane w formie dokumentowej pocztą elektroniczną lub faksem. Kupujący jest związany złożonym zamówieniem i nie jest uprawniony do jego odwołania po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący Przedsiębiorca-Konsument przy składaniu zamówienia zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.
 4. Zamówienie obowiązuje i jest dla Sprzedawcy wiążące od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie, według wyboru Sprzedawcy, sporządzone przez Kupującego na piśmie i doręczone Sprzedającemu bądź przesłane w formie dokumentowej pocztą elektroniczną lub faksem. Umowa będzie realizowana na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Kupujący jest związany warunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, w tym również, gdy zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią zamówienia, a treścią potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w terminie do 3 (trzy) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia niezgodnego z treścią zamówienia, przekaże Sprzedającemu, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, oświadczenie o rezygnacji z realizacji zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji lub zawarcia Umowy. Żadne zamówienie nie wiąże Sprzedawcy, jeżeli nie potwierdzi on jego przyjęcia do realizacji. Milczenie Sprzedawcy nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji lub zawarcia Umowy. Za miejsce zawarcia Umowy uważa się siedzibę Sprzedawcy. Jakiekolwiek cenniki lub informacje handlowe Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w ich treści.
 7. Kupujący ma prawo wycofać lub zmienić złożone zamówienie wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, i tylko w przypadku jeżeli realizacja zamówienia jeszcze nie została rozpoczęta. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na przerwanie realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi poniesionymi w związku z tym kosztami, w tym kosztami związanymi z wszczęciem produkcji objętej zamówieniem, wstrzymaniem realizacji innych zamówień, kosztami transportu, zakupu materiału oraz innymi kosztami logistycznymi.

 

 • Ceny, faktury i zapłata.

 

 1. Kupujący dokona zapłaty ceny Towarów lub Usług określonej w Umowie, a w braku innego pisemnego porozumienia Stron, ceny stosowanej przez Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy. Cena określona w Umowie bądź stosowana przez Sprzedawcę jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, cena Towaru określona w Umowie bądź stosowana przez Sprzedawcę nie uwzględnia kosztów dostawy, załadunku, rozładunku oraz innych usług dodatkowych, natomiast uwzględnia koszty standardowego opakowania dla danego rodzaju Towarów.
 3. Kupujący dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Zapłata zostanie dokonana w walucie podanej na fakturze VAT. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zapłaty Kupujący dokona zapłaty ceny nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia faktury. Zapłata ceny zostanie dokonana na rachunek wskazany na fakturze. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należnej ceny.
 4. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca może bez dodatkowego wezwania żądać od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie według stawek obowiązujących dla płatności przeterminowanych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony bez dodatkowego wezwana do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych w dostarczonym Towarze, Kupujący może wstrzymać zapłatę części ceny w wysokości proporcjonalnej do ilości brakujących Towarów do całkowitej ilości dostarczanych Towarów.
 7. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości zwrotu Towarów lub ich części przez Kupującego, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej.
 8. Sprzedawca celem zabezpieczenia płatności ma prawo uzależnić realizację umowy od udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia obecnych lub przyszłych należności Sprzedawcy w formie wpłacenia zaliczki.

 

 1. Zastrzeżenie prawa własności.

 

 1. Dostarczone Towary pozostają własnością Sprzedawcy, aż do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny Towarów objętych Umową. Kupujący zobowiązany jest do dbałości o dostarczone Towary. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawca uprawniony jest według swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych, a nie zapłaconych w całości Towarów lub do żądania zapłaty ceny.
 2. W przypadku żądania zwrotu Towarów przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do ich zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedawcy, w terminie 7 (siedem) dni od dnia skierowania przez Sprzedawcy żądania zwrotu do Kupującego.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego całości lub części ceny bądź innych jego działań lub zaniechań powodujących szkodę w majątku Sprzedawcy, albo jeżeli ze względu na stan majątkowy Kupującego będzie wątpliwe, czy zapłata całości lub części ceny nastąpi w terminie Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji pozostałej części Umowy, jak również całości bądź części innych Umów zawartych z Kupującym, a Kupujący nie będzie w takie sytuacji uprawniony do dochodzenia odszkodowania za jakąkolwiek szkodę. Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty ceny w wybranej przez Sprzedawcę formie zabezpieczenia, a w terminie 30 (trzydzieści) dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy bądź Umów odstąpić.

 

 1. Terminy dostaw i przejście ryzyka.

 

 1. Dostawy Towarów realizowane są zgodnie z terminem ustalonym w Umowie oraz do miejsca i środkiem transportu ustalonym w Umowie. Usługi są wykonywane w terminie oraz w miejscu określonym w Umowie, pod warunkiem zapewnienia przez Kupującego i na jego koszt, przed planowanym terminem przystąpienia do wykonania Usług warunków niezbędnych do ich wykonania. Strony dopuszczają częściowe dostarczanie i odbiór poszczególnych Towarów oraz ich elementów, jak też częściowe świadczenie Usług. Towary uznaje się za dostarczone, w szczególności, gdy w ustalonym terminie Sprzedawca pozostawi Towary do dyspozycji Kupującego w uzgodnionym miejscu.
 2. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów, oraz korzyści i ciężary związane z Towarami, przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów do miejsca uzgodnionego w Umowie bądź wydania Towarów przewoźnikowi.
 3. Jeżeli Sprzedawca opóźnia się z dostarczeniem Towarów lub ich części bądź
  z wykonaniem Usług lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, Kupujący uzgadnia ze Sprzedawcą stosowny dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. W braku porozumienia Sprzedawca uprawniony jest do samodzielnego wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. Zmiana terminu określonego w Umowie nie daje Kupującemu prawa do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu takiej zmiany.

 

 

 1. W przypadku braku stosownych instrukcji ze strony Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek zapewnić takie opakowanie, które zagwarantuje właściwą dostawę, chroniąc Towary należycie przed uszkodzeniem. W przypadku transportu na paletach Strony ustalą odrębnie zasady wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.
 2. W przypadku, gdy Towary będą dostarczane przez przewoźnika Sprzedawcy, Kupujący, w dniu dostawy, potwierdzi odbiór Towarów pisemnie na dokumentach przewozowych. Przy odbiorze Towarów Kupujący zobowiązany jest, w obecności przewoźnika, zbadać przesyłkę i sprawdzić zawartość dostawy oraz, pod rygorem utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu, ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, w tym ubytki lub uszkodzenia, które winny być odnotowane w dokumentach przewozowych oraz zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, chyba że Kupującym jest Konsument.
 3. W przypadku, gdy Towary będą dostarczane transportem własnym Sprzedawcy, Kupujący, w dniu dostawy, potwierdzi odbiór Towarów pisemnie na dokumentach dostawy. Przy odbiorze Towarów Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę i sprawdzić zawartość dostawy. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe, w tym ubytki lub uszkodzenia, winny być one odnotowane w dokumentach dostawy, pod rygorem utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu, chyba że Kupującym jest Konsument.
 4. Osobę, która ze strony Kupującego potwierdziła odbiór na dokumencie przewozowym lub dokumencie dostawy, uważa się za upoważnioną przez Kupującego do dokonania czynności odbioru, potwierdzenia odbioru i podpisania stosownego dokumentu.
 5. Towary odebrane bez zastrzeżeń przez Kupującego, osobę wskazaną zgodnie z ust. 4 powyżej lub jego przewoźnika, uważa się za pozbawione wad jawnych.
 6. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towarów lub ich części przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami stąd wynikłymi (w szczególności kosztami przechowania, utrzymania, ubezpieczenia oraz innymi kosztami dodatkowymi bądź odszkodowaniem za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w odbiorze Towarów). Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towarów od chwili wystąpienia opóźnienia obciąża Kupującego.
 7. Niezależnie od postanowienia ust. 6 powyżej, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu, opóźniającemu się z odebraniem Towarów lub ich części, dodatkowy, co najmniej 3 (trzy) dniowy termin na jego odebranie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony, według swojego wyboru do wysłania zamówionych Towarów do magazynu Kupującego, jego siedziby lub innego miejsca wskazanego przez Kupującego, na jego koszt i ryzyko, wystawienia faktury VAT, obejmującej cenę Towarów powiększoną o ewentualne dodatkowe koszty, wskazane w ust. 6 powyżej oraz koszty powstałe w wyniku zmiany warunków dostawy, bądź do odstąpienia od Umowy lub jej części tj. w stosunku do Towarów nieodebranych przez Kupującego i obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami, o których mowa w ust. 6 – w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do odbioru Towarów.

 

 • Gwarancja i rękojmia.

 

 1. Do sprzedaży z Konsumentem stosuje się przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów lub Usług.
 3. Zasady obowiązywania gwarancji, okres i zakres jej udzielenia, warunki jej obowiązywania określone są odpowiednio w:
 4. „Warunkach gwarancji kostki PPHU Elżbieta i Jerzy Pater spółka z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy” (Załącznik nr 1 do OWS) oraz
 5. „Warunkach gwarancji wyrobów z betonu architektonicznego Conmere PPHU Elżbieta i Jerzy Pater spółka z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy”(Załącznik nr 2 do OWS).
 6. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się informacjami technicznymi o Towarach oraz do użytkowania Towarów zgodnie z tymi informacjami. Informacje te stanowią załącznik do niniejszych warunków gwarancji oraz są dostępne online w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie internetowej Producenta: kostkapater.pl

 

 • Odpowiedzialność.

 

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, z wyłączeniem utraconych korzyści lub szkody wynikowe, w tym w szczególności Sprzedawca nie odpowiada za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości danej Umowy, tj. całkowitej ceny Towarów będących jej przedmiotem.
 2. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcy o ewentualnych roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcy, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od chwili gdy, zgodnie z Umową, zobowiązanie miało być wykonane. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

 1. Zawierając Umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej przez Sprzedawcę jako Administratora Danych Osobowych, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub dostawy – w zakresie uregulowanym w treści RODO.
 2. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. wykonanie zawartej umowy sprzedaży lub umowy dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. cele archiwalne na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Sprzedawca oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

 

 1. Siła wyższa.

 

 1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, terminy dostaw lub wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przesunięciu (wydłużeniu) o czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej.
 2. W razie wystąpienia Siły Wyższej Strona narażona na jej działanie nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strona narażona na działanie Siły Wyższej może również odstąpić od Umowy, jeżeli czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej będzie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. W powyższych wypadkach druga Strona nie może żądać od Strony narażonej na działanie Siły Wyższej odsetek, odszkodowania, kar umownych lub innych podobnych świadczeń. Strona narażona na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. Strony podejmą współpracę, aby zminimalizować skutki spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.

 

 1. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

 

 1. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych, jakie mogą powstać lub wyniknąć w przyszłości pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z jakiejkolwiek Umowy zawartej przez nich z zastosowaniem niniejszych OWS, Kupujący i Sprzedawca będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba że przepisy zastrzegają inną właściwość w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
 2. Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje to naruszenia ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS, które nadal pozostają w mocy. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Do Umów oraz OWS, jak również we wszelkich sprawach nieuregulowanych Umową lub OWS właściwym jest i zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

 

 • Poufność.

 

 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy przed dostępem lub ujawnieniem na rzecz osób trzecich Informacji Poufnych.
 2. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji postanowień Umowy i nie korzystać z Informacji Poufnych w żadnym innym celu, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, a także nie ujawniać oraz nie przekazywać żadnej z Informacji Poufnych w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom konkurencyjnym wobec drugiej Strony, a także strzec Informacji Poufnych z najwyższą starannością.

 

 • Postanowienia dotyczące Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta.

 

 1. Postanowienia niniejszego pkt. XIII OWS są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 2. Kupujący na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy w terminie 14 (czternaście) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisma wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 5. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego na Stronie internetowej Sprzedawcy kostkapater.pl w zakładce „Materiały do pobrania” jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy by oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed upływem terminu na odstąpienie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Kupujący, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Kupującego. Koszty zwrotu płatności ponosi Sprzedawca.
 14. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument objęci są ochroną w zakresie zakazu stosowania postanowień niedozwolonych tj. klauzul abuzywnych.
 15. Kupujący Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym pkt. XIII OWS stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Integralną część OWS stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Warunki gwarancji kostki PPHU Elżbieta i Jerzy Pater spółka z o. o. z siedzibą w Brzeźnicy;
 2. Przeniesienie przez Kupującego jakichkolwiek praw lub zobowiązań z Umowy,
  w tym również z OWS, na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy. Sprzedawca uprawniony jest do przeniesienia wszelkich praw lub zobowiązań z Umowy, w tym również z OWS, na dowolnie wybraną osobę trzecią.
 3. Wyłącza się prawo dokonywania przez Strony wzajemnych potrąceń, z wyjątkiem wierzytelności niespornych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWS, wszelkie przewidziane w niniejszych OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. O zmianach OWS Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez przekazanie treści zmienionych OWS. Kupujący jest związany treścią zmienionych OWS od chwili ich otrzymania.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat
Czytaj więcej Akceptuj